Schoolraad

De schoolraad is in het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap het orgaan dat advies verleent aan de directeur, aan de Raad van Bestuur van de scholengroep en aan de Algemeen Directeur.

De schoolraad pleegt ook overleg met de directeur over het schoolbeleid.

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden, maar geen beslissingsbevoegdheid.

Een schoolraad telt 8 leden + de schooldirecteur

• 3 leden rechtstreeks verkozen door en uit de ouders;

• 3 leden rechtstreeks verkozen door en uit het personeel;

• 2 leden gecoöpteerd uit sociale, economische en culturele milieus.

De voorzitter van de schoolraad wordt verkozen onder de verkozen ouders of verkozen gecoöpteerde leden.

De schoolraad van BS De Schans bestaat sinds april 2017 uit:

rechtstreeks verkozen leden door en uit de ouders:
dhr. Kevin Schoeters, mevrouw Kelly Vanderhaegen en mevr. Hellen Luidens

rechtstreeks verkozen leden door en uit het personeel :
juf. Vicky Clemens (zorg), juf. Karin Hendrickx (K1b) en meester Tom Van den Brande (L5b)

gecoöpteerde leden:
mevr. Mie Verrezen en dhr. Danny Van Beeumen

schoolraad