Zorgwerking lagere school

Wij zijn een school die “zorg voor elk kind” hoog in het vaandel draagt. Al onze kinderen moeten elke dag weer graag naar school komen. We streven er ook naar om voor alle leerlingen te zorgen. Elk kind is immers uniek en verdient een individuele en unieke aanpak. Een kind dat gelukkig is, komt gemakkelijker tot leren.

Op de klasvloer gebeurt heel veel door de klasleerkracht zelf. De zorgleerkracht ondersteunt waar nodig en oefent gericht met enkele kinderen. De zorguren worden in de praktijk aangewend op drie niveau’s: school-, leerkracht-, en leerlingenniveau. Daarnaast kunnen we ook rekenen op ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk, medewerkers van het CLB en externe therapeuten.

Het leerlingvolgsysteem is voor het team een hulpmiddel om het zorgbeleid vorm te geven. Op die manier kunnen we sneller kinderen opsporen die extra zorg, onderwijs op maat nodig hebben. Het  leerproces, het gedrag en de socio-emotionele ontwikkeling worden op vaste tijdstippen geobserveerd.

In het begin van het schooljaar meten we de beginsituatie van elk kind om zo het leerproces bij te sturen en de evolutie verder op te volgen. Onderdelen van de leergebieden wiskunde en Nederlands brengen we in kaart via genormeerde toetsen.

Naast de leerinhouden worden de attitudes rond leren leren, ICT en sociale vaardigheden geobserveerd en weergegeven in een groeirapport.

Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee dat verder besproken wordt tijdens het oudercontact.

Meer informatie over de zorgvisie kan u terugvinden in de infobrochure en het schoolreglement. Voor specifieke vragen over onze zorgaanpak kan u ook terecht bij de zorgcoördinator of de directe